РАЗМИСЛИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

31obrasovanietoМинистерството на образованието разработи концепция за развитие на основното и средното образование. След обмен на мнения и предложения от учители, родители, ученици и общественици ще се пристъпи към изработване и приемане на закон за развитие на образованието, който да влезе в сила от учебната 2012-2013 г. Макар и позакъсняла, това е една прекрасна идея и правилен подход. Дано да се чуят и да се приемат направените разумни предложения! Днешните аномалии и неудачи в образователната ни система са резултат от промените след 10.ХІ.1989 г. Поради криворазбраната демокрация бяха разрушени всякакви законови нормативи и училищни правилници. И сега сърбаме кашата на изминалите 22 години. Учениците не знаят какво е ред и дисциплина. Правят каквото искат, като се почне от тютюнопушенето, употребата на наркотици, препиването с алкохол и се стигне до сбиванията в дискотеки. Да не говорим за външен вид и вечерен час. Стигна се дотам да се срамуваме от неграмотността на нашите ученици. Днешните тийнейджъри с гордост изтъкват, че четенето на книги е безсмислено занимание и загубено време. Според неотдавнашно международно изследване в 64 страни за степента на грамотност на учениците нашите са на 46-о място. Средношколците ни се нареждат наравно с тези от Тринидад и Тобаго. Друго изследване посочва, че
НАШИТЕ УЧЕНИЦИ СА НАЙ-НЕГРАМОТНИ В ЕВРОПА
Жалко и срамно! Всеки от нас разбира, че недисциплинираност и неграмотност са взаимносвързани. Първостепенна задача на концепцията е да утвърди пътищата и средствата, чрез които да се възстанови онова, което се разруши след ноември 1989 г. – редът и дисциплината в нашите училища, особено в средните. Това може да стане чрез нови правилници, които да определят реда в училищата, правата и задълженията на учениците, и санкциите, които да се налагат, когато те не се спазват. Разбира се, дисциплина, постигната не чрез диктат, а съзнателна. Това да се свързва със съвременния етап на развитие и с бъдещето. Подобряването на реда и дисциплината не могат да не окажат косвено влияние върху повишаване на грамотността и знанията на учениците. Това може да стане само със заповед на Министерството на образованието. Но не го направи нито министър Данаил Вълчев, нито го прави сега министър Сергей Игнатов. Докога ще се чака приемането на закона? Експертите в министерството трябва да разберат, че спадът на средното образование не се дължи толкова на структурата, на учебните планове и програми, а на организацията и изискванията към учениците, и отчасти - на учебното съдържание. В концепцията училищната структура е изградена по традиционната наша система, което е добре: предучилищно възпитание, начална степен до ІV клас, основно до VІІ клас и средно образование до ХІІ клас, разделено на две – до Х клас (с удостоверение за завършване) и ХІІ клас със зрелостен изпит. Тук във вижданията има известна неяснота. Запазват се професионалните гимназии с 12-годишен курс. При това има нужда от закриване на някои професионални гимназии и откриване на такива с нови професии, съобразени с пазара на труда. Тук е добре да се помисли дали да не се възвърнат техникумите, съответно с 5- и 4-годишен курс. Сериозно трябва да се мисли по учебните програми и най-вече по учебното съдържание. Тук реакцията на учители, родители и ученици е най-голяма. Още с откриването на дискусията, реакцията най-вече се насочи против големия обем на учебното съдържание и трудния стил при излагане на материала в различните учебници. А те са написани от научни работници, които не познават добре възможностите на учениците за овладяване на материала. За в бъдеще трябва да се мисли не е ли по-добре написването на учебници чрез конкурс да се възлага на добри и опитни учители. Имаме опита от 30-те и 40-те години на миналия век. И сега имаме учители - добри специалисти по различните учебни предмети. Много учители и родители са против издаването на учебници в няколко варианта по даден предмет. По кой вариант ще учат учениците, предлага съответният преподавател. А дали ще избере най-добрия? Затова по всеки учебен предмет да има един вариант, спечелил конкурса. Много важно е определянето на предметите, които се изучават задължително и кои като свободно избираеми. Също е важно кога да започне изучаването на чужди езици. Това трябва да се свърже с грамотността по родния език. Необходимо е да се обмисли добре седмичното натоварване на учениците от различните степени, както и началото и краят на учебната година, ваканциите и тяхната продължителност. Предлага се в началния курс да не се поставят оценки и класовете да не се повтарят. За първите три класа е разумно да е така. Но ІV клас трябва да завършва с оценка и да се повтаря при слаб успех. Минава се в друга степен, сменят се учителите. Да се мисли в по-големите села да се запазват училищата, макар и с по-малък брой ученици. Децата от ромски произход се чувстват по-добре в по-малките училища. Необходимо е усъвършенстване организацията и управлението на училищата с участие на учениците. Да се създадат ученически комитети, а в класовете да се избира ученически съвет. Да се въведе мандатност на директорите. Да се обмисли как родителите по-активно да участват и да подпомагат организацията и управлението на училищата. Концепцията да утвърди подготовката и преподготовката на учителите. Необходимо е да се влеят млади кадри. Напоследък твърде рядко младежите се насочват към учителската професия. Сега средната възраст на учителите е 50-52 години. За това оказва влияние незаплатеният добре учителски труд. Да се търсят пътища за израстването на учителя, като се поощряват финансово най-добрите. Да се възстановят званията „старши” и „главен” учител, с право на явяване на изпит за клас квалификация. Това да води до повишаване заплатата чрез допълнително възнаграждение. Предлагам концепцията за средното образование да е с дългосрочна перспектива. Да не се налагат често козметични промени под предлог усъвършенстване на образователната система. Господата експерти и специалисти от Министерството на образованието да се ръководят от народната мъдрост „Девет пъти мери, веднъж режи”.

Иван ЗВАНОВ, учител пенсионер, Варна


Created by Hologramme